HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG570794S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการพัฒนาการศึกษาสำหรับทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (จังหวัดน่านและแพร่)
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : พัฒนาการศึกษา, ทศวรรษที่ 21, โรงเรียนพระปริยัติธรรม, จังหวัดน่านและแำพร่
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : มูลนิธิส้มจีน อุณหะนันทน์
งบประมาณที่ได้รับ : -
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 2 มิ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 1 ธ.ค.58
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 1 ก.ค.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 1 ก.ค.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -