HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA560936S
ชื่อโครงการ (ไทย) : พอลิเมอร์จากยางธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่ 2)
ชื่อโครงการ (English) : Natural rubber polymer for new pharmaceutical products (Phase 2)
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ยางพารา ผลิตภัณฑ์ใหม่ทางเภสัชกรรม
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ : 2,227,650 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 15 ก.ย.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 14 ก.ย.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 30 มิ.ย.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 30 มิ.ย.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -