HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NAT560737f
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
ชื่อโครงการ (English) : Formulation of antagonistic microorganisms for controlling Phytophthora leaf fall of pararubber seedlings
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ (Keyword) : จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โรคใบร่วง ยางพารา
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ : 973,240 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.53
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.56
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 14 ก.ย.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 14 ก.ย.57
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -