HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MAN560617M
ชื่อโครงการ (ไทย) : การวิจัยและพัฒนาโมเดลการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ขนาดเล็กภายใต้บริบทสังคมและวิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อโครงการ (English) : Research and Development of Abandoned Paddy fields Recovering Model for Sustainable Food Security on Small Farming Based on Social and Way of Life on the Songkhla Lake Basin
ทีมวิจัย :
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาการจัดการ
คำสำคัญ (Keyword) : การฟื้นฟูนาร้าง ความมั่นคงทางอาหาร ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา Abandoned Paddy fields Recovering Food Security Songkhla Lake Basin
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 279,800 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : -
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 15 ส.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -