HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA551514M
ชื่อโครงการ (ไทย) : การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในระบบนำส่งยาและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
ชื่อโครงการ (English) : Application of Nanotecnology in Drug Delivery System and Tissue Engineering
ทีมวิจัย :
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ระบบนำส่งยา, นาโนเทคโนโลยี, การบรรจุระบบนาโน
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
งบประมาณที่ได้รับ : 3,000,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 28 ต.ค.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -