HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG551297S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย สำหรับภาคสาขาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน
ชื่อโครงการ (English) : No data
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ปรึกษา :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : พลังงาน แผนแม่บท ยางพารา ปาล์มน้ำมัน
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ธ.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.55
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 16 ม.ค.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ปาล์มน้ำมัน/ไบโอดีเซล/พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน