HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NUR551284S
ชื่อโครงการ (ไทย) : กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนเองของสตรีที่อาศัยบนเกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล
ชื่อโครงการ (English) : Health related self-strengthening process: A grounded study of women living in Bulon Don Island, Satun Province
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะพยาบาลศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : กระบวนการ, พัฒนา, การดูแลสุขภาพ, พึ่งตนเอง, สตรี, เกาะบุโหลน จ.สตูล
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งบประมาณที่ได้รับ : 117,280 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ม.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : -
วันที่ขอขยายเวลา : 1 ธ.ค.55
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 25 ธ.ค.55
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 25 ธ.ค.55
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -