HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : LIA551271S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโครงการ (English) : no data
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สถาบันสันติศึกษา
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะศิลปศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ทัศนคติ, ความคาดหวัง, สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ฝ่ายชุมชนและสังคม
งบประมาณที่ได้รับ : 894,800 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 28 ก.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 27 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 2 ก.ย.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 2 ก.ย.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้างต้น