HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI551251S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน
ชื่อโครงการ (English) : Production of drinkong water filtration system for home use
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : เครื่องกรองน้ำ, สารกรอง, ไส้กรองเมมเบรนเซรามิก
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : พัฒนานวัตกรรมสู่พาณิชย์ (คณะวิทยาศาสตร์)
งบประมาณที่ได้รับ : 375,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ธ.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 พ.ย.55
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 19 ธ.ค.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -