HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR551234S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การผลิตปลา ปลาหมึกตากแห้งด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์/ไม้ฟืน
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : *มูลนิธิชัยพัฒนา
งบประมาณที่ได้รับ : 122,260 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ย.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.55
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 21 ก.พ.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -