HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : AGR55144SM
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันหรือเสริมการรักษาแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากโปรตีนไฮโดรไลเสทที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพของรำข้าวสังข์หยด
ชื่อโครงการ (English) : Functional food product with immunostimulatory or stomuch protective activity for elderly from bioactive protein hydrolysate of Sung Yod rice bran (Oryza sativa L.)
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คำสำคัญ (Keyword) : รำข้าว ข้าวสังข์หยด อาหารเพื่อสุขภาพ การทดสอบความเป็นพิษ ปรับภูมิคุ้มกัน แผลในกระเพาะอาหาร rice bran,Sung Yod rice,functional bevarage,toxicity testing,immunodulation,gastric ulcer
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
งบประมาณที่ได้รับ : 30,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 26 มิ.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 25 มิ.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 31 ต.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 31 ต.ค.57
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : อาหาร