HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI550576S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการศึกษาความหลากหลายของสังคมพืชและพรรณไม้ในพื้นที่ป่าช้าวัดไทยและพื้นที่สุสานมุสลิม (กูโบร์) และการจัดการพื้นที่โดยชุมชน ในเขตจังหวัดสงขลาและสตูล
ชื่อโครงการ (English) : The study of diversity of plant community and plant species in Buddhist and Islamic cemeteries and management by local communities in Songkla and Satun Province
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : จังหวัดสงขลาและสตูลเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่ ในด้านหนึ่งที่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานั้น ได้ผูกโยงเข้ากับการเก็บรักษาพรรณไม้ไว้ในพื้นที่สำคัญทางศาสนา เช่นป่าช้าวัดไทยและสุสานมุสลิม สถานภาพในการเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และความหลากหลายของพรรณพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทำให้ป่าช้าวัดไทยและสุสานมุสลิมเป็นพื้นที่ทางเลือกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ดี จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั้งทางความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการของชุมชน
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณที่ได้รับ : 552,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 1 ก.ย.57
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 27 เม.ย.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -