HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI550574S
ชื่อโครงการ (ไทย) : โครงการศึกษาเพิ่มเติม จัดทำต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือศึกษาธรรมชาติเขาคอหงส์
ชื่อโครงการ (English) : Khohong Hill ; Handbook of Nature Study
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ปัจจุบันเขาคอหงส์ยังเผชิญกับการสูญเสียพื้นที่ป่าโดยการพัฒนาด้านต่างๆ ทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากในการสูญเสียความหลากหลายทั้งระดับสังคมและชนิดพรรณ การศึกษาวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดตั้งเขาคอหงส์เป็นเขตอนุรักษ์ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ที่ผู้วิจัยดำเนินการอยู่ (รายละเอียดใน http://www.rakkhaokhohong.psu.ac.th/ และประกาศ และคณะ, 2553) เพื่อให้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสัมฤทธิ์ผลโดยมีพื้นฐานมาจากความรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านความหลากหลายระดับสังคมและระดับชนิด จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเป็นระบบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
งบประมาณที่ได้รับ : 459,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 1 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.57
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 9 ก.พ.59
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : ไม่ระบุ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -