HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NAT550570S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ชื่อโครงการ (English) : Thai Vegetable and Fruit Markets System to Malaysia and Singapore Markets,under Asean Economics Community (AEC)
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาการจัดการ
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ (Keyword) : โลจิสติกส์ ระบบตลาดผักและผลไม้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Vegetable and Fruit Markets System, logistics, Asean Economics Community
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ฝ่ายเกษตร
งบประมาณที่ได้รับ : 1,226,600 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 8 ต.ค.56
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : โลจิสติกส์