HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT6201104S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การออกสูตรยางคอมพาวนด์และสมบัติพื้นฐานของยางปูพื้นต่างสัมผัสที่ใช้สารตัวเติมซิลิกา
ชื่อโครงการ (English) : Rubber Compound Formulations and Basic Properties of Rubber Tactiles Using Silica Filler
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : ยางธรรมชาติ ยางปูพื้นต่างสัมผัส ซิลิกา Keywords Natural rubber; Rubber Tactiles; Silica
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มี.ค.62
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 29 ก.พ.63
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 28 พ.ย.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ยางพารา