HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MET6204008S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของอินโดลต่อปัจจัยการก่อโรคในเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ไม่สร้างอินโดลได้เอง
ชื่อโครงการ (English) : Effect of indole on virulence of non indole-producing pathogenic bacteria
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเทคนิคการแพทย์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเทคนิคการแพทย์
คำสำคัญ (Keyword) : Indole, Signaling, Virulence, Non indole-producing bacteria
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : พัฒนานักวิจัย ประเภทที่ 1/พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 16 พ.ย.61
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 16 พ.ย.63
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 22 เม.ย.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : วิทยาศาสตร์สุขภาพ