HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PPN610631c
ชื่อโครงการ (ไทย) : บทบาทนักการเมืองระดับท้องถิ่นในเขตพื้นที่ความรุนแรงของจังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อโครงการ (English) : The Role of Local Politicians amid Violence area: The Case of Thailand’s Deep South
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะรัฐศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
คำสำคัญ (Keyword) : ความมีส่วนร่วมทางการเมือง, พื้นที่สาธารณะ, การเลือกตั้งท้องถิ่น, สถาบันทางการเมือง, กระบวนการสันติภาพ, จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
งบประมาณที่ได้รับ : 494,560 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : 31 มี.ค.62
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 4 มิ.ย.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 4 มิ.ย.62
บทคัดย่อ : PPN610631c-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ชายแดนใต้