HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT591150S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาวัสดุที่มีค่าคงที่ไดอิเล็กตริกสูงจากยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิทเพื่อประยุกต์ใช้ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ (English) : Development of High Dielectric Constant Material from Natural Rubber Nanocomposites for Electrical Energy Storage Application
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ปรึกษาโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : วัสดุที่มีค่าไดอิเล็กตริกสูง, ยางธรรมชาติอิพอกไซด์, พอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์, แกรฟีน, แบเรียมทิทาเนต
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินทุนภายนอก (ในประเทศ)
ชื่อทุน : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 24 เม.ย.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 24 เม.ย.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -