HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG601396S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพิสูจน์เทคโนโลยีระบบคัดแยกทะลายปาล์มส้าหรับซื้อขาย
ชื่อโครงการ (English) : Technology Proofing : An automatic classification system for oil palm trading
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ปาล์น้ำมัน, คัดแยกอัตโนมัติ, คุณภาพผลผลิต
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ทุนวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม)
งบประมาณที่ได้รับ : 320,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 2 ต.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
An automatic and rapid system for grading palm bunch using a Kinect camera

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 2 ต.ค.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ปาล์มน้ำมัน