HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT600393S
ชื่อโครงการ (ไทย) : สารยึดติดจากยางธรรมชาติหลอมด้วยความร้อนชนิดความหนืดต่ำ
ชื่อโครงการ (English) : Hot Melt Natural Rubber Adhesive with Low Viscosity
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : ยางธรรมชาติ, กาวหลอมด้วยความร้อน, ความหนืดต่ำ, ความแข็งแรงเชิงกล Natural rubber; Hot melt adhesive; Low viscosity; Mechanical strength
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณที่ได้รับ : 50,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.60
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 24 พ.ย.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 24 พ.ย.60
บทคัดย่อ : SAT600393S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ยางพารา