HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT590603S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การอบรมด้านเทคโนโลยีน้ำยางพารา การแปรรูป และการลดต้นทุน
ชื่อโครงการ (English) : -
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : -
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : ทุนถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา
งบประมาณที่ได้รับ : 239,209 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มี.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.59
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 16 ก.พ.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 16 ก.พ.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -