HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA590465S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาข้อกำหนดมาตรฐานและสารสกัดมาตรฐานหญ้าดอกขาว
ชื่อโครงการ (English) : Development of monograph and standardized Vernonia cinerea extract (L.) Less.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ข้อกำหนดมาตรฐาน, หญ้าดอกขาว, สารสกัดมาตรฐาน, ความคงตัว
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 399,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 มิ.ย.60
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 1 ก.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Nitrite, Nitrate and Potassium Content of Vernonia cinerea (L.) Less. Raw materials for Smoking Cessation

- สิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร
สูตรยาอมเม็ดนิ่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดหญ้าดอกขาวสำหรับช่วยเลิกบุหรี่

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 1 ก.ค.62
บทคัดย่อ : PHA590465S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ