HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI600266S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การแยกและประเมินประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจในการควบคุมเชื้อวิบริโอ
ชื่อโครงการ (English) : Isolation and efficiency evaluation of bacteriophages in controlling of Vibrio spp.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : แบคเทอริโอเฟจ,เชื้อวิบริโอ,การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม)
งบประมาณที่ได้รับ : 440,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.59
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.61
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.62
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 17 ธ.ค.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 17 ธ.ค.62
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 3) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -