HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG581293S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งโดยใช้แผ่นยางพารา กรณีศึกษา: ตลิ่งคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการ (English) : Bank erosion control using para-rubber sheet, case study: U-Tapao riverbank, Songkhla province
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การกัดเซาะตลิ่ง, แผ่นยางป้องกันการกัดเซาะ
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : ทุนต่อยอด
งบประมาณที่ได้รับ : 596,574 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.58
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ส.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 31 ต.ค.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 31 ต.ค.61
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -