HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SAT570787S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ผลของสารตัวเติมฟอสฟอร์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ชื่อโครงการ (English) : Effect of Phosphor and Titanium Dioxide Fillers on Properties of Thermoplastic Natural Rubber
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ (Keyword) : ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ยางธรรมชาติ พอลิโพรไพลีน ฟอสฟอร์ ไททาเนียมไดออกไซด์ Thermoplastic natural rubber; Natural rubber; Polypropylene; Phosphor; Titanium dioxide
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน
ชื่อทุน : กองทุนวิจัยคณะ วทท. (พัฒนานักวิจัย)
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 5 ก.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 4 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : -
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 10 ม.ค.60
บทคัดย่อ : SAT570787S-Y.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การพัฒนาทดลอง
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -