HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : MET570512S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน RhopH-1 จากเชื้อ Plasmodium vivax บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
ชื่อโครงการ (English) : Genetic polymorphism of Plasmodium vivax RhopH-1 from south Thailand
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเทคนิคการแพทย์
คำสำคัญ (Keyword) : malaria, Plasmodium vivax, RhopH-1, microsatellite genotyping, Thailand
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ส.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.60
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 7 มี.ค.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
Genetic Diversity of Plasmodium vivax in Clinical Isolates from Southern Thailand using PvMSP1, PvMSP3 (PvMSP3 alpha, PvMSP3 beta) Genes and Eight Microsatellite Markers

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 24 ก.ค.62
บทคัดย่อ : MET570512S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -