HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA570404S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสังเคราะห์และประเมินอนุพันธ์ 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide ในการเป็นสารยับยั้งเอนไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส
ชื่อโครงการ (English) : Synthesis and evaluation of 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamide derivatives as acetylcholinesterase inhibitor
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Alzheimer's disease, Acetylcholinesterase inhibitor, Synthesis, Molecular modeling
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 เม.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 มี.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : 31 มี.ค.60
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 14 ธ.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- สิทธิบัตร - อนุสิทธิบัตร
อนุพันธ์ 2-(2-ออกโซ-2H-โครเมน-4-อิล) อะเซตาไมด์ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอะเซติลโคลีนเอสเทอเรสและกรรมวิธีการผลิต

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Computational Docking Study of 4-oxo-N-(2-(piperidin-1-yl) ethyl)-4H-chromene-2-carboxamide as Acetylcholinesterase and Butyrylcholinesterase Inhibitors

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
Synthesis of 2-(2-Oxo-2H-chromen-4-yl)acetamides as Potent Acetylcholinesterase Inhibitors and Molecular Insights into Binding Interactions

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 4 ก.ค.62
บทคัดย่อ : PHA570404S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -