HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA570402S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของ สารสกัดและสารสำคัญจากแก่นแสมสารในสัตว์ทดลอง
ชื่อโครงการ (English) : Studies on the anti-inflammatory, analgesic, antipyretic activities and acute toxicity of Cassia garrettiana heartwood extract and its active constituent in experimental animals
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Cassia sp., piceatannol, inflammation, pain, fever
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 มิ.ย.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 พ.ค.59
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 21 เม.ย.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Effects of ethyl acetate fraction from Cassia garrettiana heartwood on pain models in vivo

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Investigation of Ethyl Acetate Fraction from Cassia garrettiana Heartwood on Acute Inflammatory Models in Rodents

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
Assessment of the Anti-inflammatory Activity of Piceatannol-rich Extract from Senna garrettiana Heartwood

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
In vivo evaluation of analgesic and antipyretic activities of piceatannol-rich extract from Senna garrettiana heartwood

- ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceedings)
Effects of ethyl acetate fraction from Senna garrettiana heartwood on chronic inflammation in vivo

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 28 มิ.ย.61
บทคัดย่อ : PHA570402S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -