HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI570375S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาติน
ชื่อโครงการ (English) : Development of a highly sensitive label-free optical aptasensor for cisplatin detection
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : แอพทาเซนเซอร์ (Aptasensor), แอพทาเมอร์ (Aptamer), อุปกรณ์ขนาดนาโน (Nano-device), การขยายสัญญาณโดยไม่ใช้เอนไซม์ (Non-enzymatic signal amplification)
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 พ.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 เม.ย.59
วันที่ขอขยายเวลา : 30 เม.ย.60
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 20 ก.ย.62
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 20 ก.ย.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -