HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA580687M
ชื่อโครงการ (ไทย) : น้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีนและการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ชื่อโครงการ (English) : Deproteinized natural rubber latex and its use as raw material in medical and pharmaceutical products
ทีมวิจัย :
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การกำจัดโปรตีน, การพัฒนากระบวนการ, น้ำยางธรรมชาติ, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม, น้ำยางธรรมชาติกำจัดโปรตีน, กำจัดขน, แวกซ์, เครื่องสำอาง Deproteinization, Process development, Natural rubber latex, Raw material, Medical products, Pharmaceutical products, Deproteinized natural rubber latex, Hair removal, Wax, Cosmetic
ประเภทโครงการ : ชุดโครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์รัฐบาล)
งบประมาณที่ได้รับ : 27,500 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ธ.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- ผลงาน / บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Publications)
Surfactant Treatment and Leaching Combination Process for Preparation of Deproteinized Natural Rubber Latex

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -