HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : POL580609S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสำรวจแนวโน้มทัศนคติของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ, ความยุติธรรม, ปัญหาสังคม และการสร้างสันติภาพ
ชื่อโครงการ (English) : The Opinion Survey of the People in Deep South Provinces on Current Situation, the Incidence of Violence, Justice and Peacebuilding.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะรัฐศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะรัฐศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะรัฐศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะรัฐศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ทัศนคติต่อเจ้าหน้าที่รัฐ, ความเป็นธรรม, ปัญหาสังคม, การสร้างสันติสุข
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 270,500 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : 31 มี.ค.59
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 20 ธ.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 26 พ.ย.62
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -