HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : PHA580687a
ชื่อโครงการ (ไทย) : การพัฒนากระบวนการกำจัดโปรตีนในน้ำยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
ชื่อโครงการ (English) : Deproteinization process development of natural rubber latex for use as raw material in medical and pharmaceutical products
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะเภสัชศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะเภสัชศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การกำจัดโปรตีน, การพัฒนากระบวนการ, น้ำยางธรรมชาติ, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์, ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม Deproteinization, Process development, Natural rubber latex, Raw material, Medical products, Pharmaceutical products
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์รัฐบาล)
งบประมาณที่ได้รับ : 220,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ธ.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.58
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 21 ก.ย.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -