HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI580246e
ชื่อโครงการ (ไทย) : การตรวจหา Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อโครงการ (English) : Detection of Stenotrophomonas maltophilia in Songklanagarind Hospital.
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะแพทยศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Stenotrophomonas maltophilia, Nosocomial pathogen, Multiple-drug resistance (MDR), Hospital, PCR, MIC
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 440,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.57
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.59
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.60
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 25 มิ.ย.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 25 มิ.ย.61
บทคัดย่อ : SCI580246e-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -