HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI560506S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาการระงับฟลูออเรสเซนส์ที่เกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนส์ที่ได้รับการกระตุ้นเชิงแสงและกัวนีน ด้วยแบบจำลองเชิงโมเลกุล
ชื่อโครงการ (English) : Study of fluorescence quenching by photoinduced electron transfer reaction between fluorescent dyes and guanine base using molecular simulations
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : photoinduced electron transfer, fluorescence quenching, molecular simulations
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ส.ค.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ก.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : 31 ก.ค.59
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 27 ม.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 8 ก.ค.62
บทคัดย่อ : SCI560506S-Y.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -