HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI560494S
ชื่อโครงการ (ไทย) : ขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์
ชื่อโครงการ (English) : Mettallohexacyanoferrate –ordered mesoporous carbon nanocomposite modified electrode for sulphite detection
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : ซัลไฟต์ (sulphite) ,สารประกอบโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (metallohexacyanoferrate), คาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียบ (ordered mesoporous carbon) , เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า (electrochemical sensor)
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 400,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ส.ค.56
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ก.ค.58
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.59
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 26 มี.ค.61
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
Amperometric sensing of sulfite using a gold electrode coated with ordered mesoporous carbon modified with nickel hexacyanoferrate

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 26 มี.ค.61
บทคัดย่อ : --[ ไม่อนุญาตให้เผยแพร่ ]--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 1) วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -