HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : NAT550341S
ชื่อโครงการ (ไทย) : พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
ชื่อโครงการ (English) : Working Performance Behavior and Healthy Status of Household Labors in the Households of Para-rubber Farmers in Songkhla Province
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะศิลปศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คำสำคัญ (Keyword) : แรงงานครัวเรือน, แรงงานยางพารา, พฤติกรรมการปฏิบัติงาน, สุขภาวะการปฎิบัติงาน
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 259,959 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ก.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 ส.ค.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 18 ก.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 2 พ.ค.59
บทคัดย่อ : NAT550341S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ประยุกต์
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -