HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : SCI550126S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การศึกษาชนิดสายพันธ์ของเชื้อ Toxoplasma gondi ในประเทศไทย
ชื่อโครงการ (English) : Determination of Toxoplasma gondii typing strains in Thailand
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะวิทยาศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : Toxoplasma gondii, molecular diagnosis, genetic diversity
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ทุนทั่วไป
งบประมาณที่ได้รับ : 395,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 เม.ย.55
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 31 มี.ค.57
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 14 ม.ค.59
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ :

- บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Publications)
Molecular investigation on the occurrence of Toxoplasma gondii oocysts in cat feces using TOX-element and ITS-1 region targets

วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 14 ม.ค.59
บทคัดย่อ : SCI550126S-Abstract.pdf   
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : 2) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -