HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : ENG550045S
ชื่อโครงการ (ไทย) : การสังเคราะห์และการอัดแน่นวัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมิเนียมออกไซด์โดยกระบวนการปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูงร่วมกับกระบวนการกระแสไฟฟ้าในการช่วยซินเทอริง
ชื่อโครงการ (English) : Synthesis and densification of Iron Aluminide-Titanium diboride-Alumina Composite by Self-Propagating High Temperature Synthesis and Current Assisted Sintering
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการ :
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : กระบวนการปฏิกิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง,วัสดุผสมเหล็กอะลูมิไนด์เสริมแรงด้วยไทเทเนียมไดบอไรด์และอะลูมิเนียมออกไซด์,กระบวนการกระแสไฟฟ้าในการช่วยซินเทอริง
ประเภทโครงการ : โครงการวิจัย
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 667,600 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : -
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 4 ส.ค.57
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 10 มี.ค.58
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยประยุกต์
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -