HOME

REPORT

รายละเอียดโครงการวิจัย

รหัสโครงการ : DEN550005d
ชื่อโครงการ (ไทย) : ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเชื้อแลกโตแบซิลลัสจากช่องปาก
ชื่อโครงการ (English) : Antioxidative ability of oral Lactobacillus
ทีมวิจัย :
หัวหน้าโครงการย่อย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย :
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถานะ : โครงการวิจัยเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์
หน่วยงานบริหารโครงการ : คณะทันตแพทยศาสตร์
คำสำคัญ (Keyword) : การต้านอนุมูลอิสระ, แลกโตแบซิลไล, สารอนุมูลดีดีพีเอช
ประเภทโครงการ : โครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ
แหล่งทุน : เงินงบประมาณแผ่นดิน
ชื่อทุน : งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
งบประมาณที่ได้รับ : 420,000 บาท
วันที่เริ่มต้นโครงการ : 1 ต.ค.54
วันที่สิ้นสุดโครงการ : 30 ก.ย.56
วันที่ขอขยายเวลา : 30 ก.ย.56
วันที่ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ : 9 ส.ค.60
ผลงานทางวิชาการที่เกิดจากรหัสโครงการ : -- ไม่พบข้อมูล --
วันที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ : 9 ส.ค.60
บทคัดย่อ : --ไม่พบข้อมูล--
ประเภทการวิจัย (วช) : การวิจัยพื้นฐาน
สาขาการวิจัย (วช) : -
กลุ่มสาขา ม.อ. : วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย) : -