header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

 

- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Chemical Fume hood
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Programmable Coater
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Sputtering Coater
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย High-resolution microscope with camera
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 ซื้อครุภัณฑ์วิจัย Plasma cleaner with vacuum pump
- ประกาศผู้ชนะราคา ปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12