header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

 integeatedhealth27march-1.jpg

     สำนักวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม Integrated Research วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์  โดยมี รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และ รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อรับฟังความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 โดยเริ่มกิจกรรมด้วยการบรรยาย นโยบายและการดำเนินงานงบบูรณาการ & ทุนสนับสนุน โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงกรอบการให้ทุนบูรณาการมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงทราบกระบวนการจัดตั้งสถานวิจัย คุณสมบัติและระยะเวลาการขอทุนต่างๆ เพื่อให้นักวิจัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถดำเนินการขอทุนและได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 integeatedhealth27march 2 integeatedhealth27march 6

     หลังจากนั้นเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้

 integeatedhealth27march 8

1.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะเภสัชศาสตร์ นำเสนอโดย ผศ.ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

 integeatedhealth27march 9

2.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “การวิจัยและพัฒนาสารที่มีศักยภาพสูง สู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรค” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์ คณะวิทยาศาสตร์

 integeatedhealth27march 10

3.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ นำเสนอโดย ผศ.ดร.ทพญ.สุพัชรินทร์ พิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 integeatedhealth27march 11

4.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะเทคนิคการแพทย์ นำเสนอโดย ดร.จิดาภา เซคเคย์ หัวหน้าโครงการ

 integeatedhealth27march 12 integeatedhealth27march 13

5.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ นำเสนอโดย ผศ.ดร. สันทัด วิเชียรโชติ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ และ ดร.ปรียา เดชอรัญ นักวิจัย

integeatedhealth27march 14 integeatedhealth27march 15

6.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร์  นำเสนอโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย และ รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ หัวหน้าโครงการ

 integeatedhealth27march 16

7.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “การรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย จากห้องปฏิบัติการสู่คนไข้” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน ผศ.ดร.ขนิษฐา ศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย์

 integeatedhealth27march 17

8.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “การบริหารจัดการมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์

 integeatedhealth27march 18

9.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “นวัตกรรมการพัฒนายา เทคโนโลยี และวัสดุทางการแพทย์ครบวงจร” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ สำนักวิจัยและพัฒนา

 integeatedhealth27march 19

10.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “ระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์

 integeatedhealth27march 20

11.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ นำเสนอโดย ดร.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ คณะแพทยศาสตร์

 integeatedhealth27march 21

12.โครงการที่ได้รับทุนจากแผนงานบูรณาการฯ ปีงบประมาณ 2562 แผน “การยกระดับมาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ อย่างครบวงจร” นำเสนอโดยหัวหน้าแผน รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สำนักวิจัยและพัฒนา

 

ภาพกิจกรรม

 • integeatedhealth27march-22
 • integeatedhealth27march-23
 • integeatedhealth27march-24
 • integeatedhealth27march-25
 • integeatedhealth27march-26
 • integeatedhealth27march-27
 • integeatedhealth27march-28
 • integeatedhealth27march-29
 • integeatedhealth27march-3
 • integeatedhealth27march-30
 • integeatedhealth27march-31
 • integeatedhealth27march-32
 • integeatedhealth27march-33
 • integeatedhealth27march-34
 • integeatedhealth27march-35
 • integeatedhealth27march-36
 • integeatedhealth27march-4
 • integeatedhealth27march-5
 • integeatedhealth27march-7

 

Download รายงานนโยบายและการดำเนินงานงบบูรณาการ & ทุนสนับสนุน