header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

TutorFair-HY-Social-9.jpg

       สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อำนวยการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทีมบุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนา เข้าจัดกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตหาดใหญ่ คลัสเตอร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเป็นการนำเสนอแผนงานวิจัยแบบบูรณาการโดยหัวหน้าแผนโครงการและทีมวิจัย ในคลัสเตอร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้

     1. โครงการศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบน โดยหัวหน้าแผน ผศ. มงคล มาลยารม คณะนิติศาสตร์

TutorFair HY Social 14

     2. แผนบูรณาการ การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชนไทย 4.0 อย่างครบวงจรและยั่งยืน โดยหัวหน้าแผน  รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์

TutorFair HY Social 15

     3. แผนบูรณาการ พลวัตวัดไทย กรณีศึกษาวัดในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโครงการวิจัย “ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม” โดยหัวหน้าแผน  ผศ.ดร.ชนกพร อังศุวิริยะ คณะศิลปศาสตร์

TutorFair HY Social 16

     4. ชุดโครงการวิจัย: การประยุกต์ใช้การผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยพิบัติและสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาพื้นที่ในภาคใต้ โดยหัวหน้าแผน ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และ ผศ.ดร.สมพร คุณวิชิต คณะวิทยาการจัดการ

TutorFair HY Social 17

     5. โครงการวิจัย “เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและนโยบายสาธารณะสำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่” โดยหัวหน้าแผน ดร.สินาด ตรีวรรณไชย คณะเศรษฐศาสตร์

TutorFair HY Social 19

     6. โครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Medical & Health Tourism Research Program หัวหน้าแผน รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ นำเสนอโดย ดร.ศศิธร ลายเมฆ คณะพยาบาลศาสตร์

TutorFair HY Social 21

     7. การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนธรรม โดยหัวหน้าแผน ผศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์

TutorFair HY Social 22

     8. การพัฒนาศักยภาพชุมชน 4.0 ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สู่ความเข้มแข็งและยั่งยืนในศตวรรษ 21 โดยหัวหน้าแผน รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร์

TutorFair HY Social 24

     9. การจัดการฐานทรัพยากรและทุนทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนภาคใต้ โดยหัวหน้าแผน ดร.นฤทธิ์  ดวงสุวรรณ สถาบันสันติศึกษา

TutorFair HY Social 27

     10. แผนชุดโครงการวิจัยบูรณาการ เสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผู้สูงวัยในการมีสุขภาวะที่ดี หัวหน้าแผน  รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ นำเสนอโดย รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

TutorFair HY Social 28

     โดยทั้ง 10 โครงการวิจัยได้รับความสนใจและเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งในเวทีนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายท่าน อาทิ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่หัวหน้าแผนหรือนักวิจัยซึ่งจะช่วยในการพัฒนาโครงการบูรณาการต่อไปในอนาคต

     สำหรับกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair เป็นกิจกรรมที่สำนักวิจัยและพัฒนา จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอกรอบแนวคิดโจทย์วิจัยแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 ของหัวหน้าแผนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักวิจัยและผู้สนใจทั้งภายใน และภายนอก ได้รับทราบถึงแผนบูรณาการที่มหาวิทยาลัยกำลังขับเคลื่อน รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้มีการพบปะ พูดคุย และสานต่อความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกันแบบข้ามศาสตร์ และก่อให้เกิดการวิจัยแบบครบวงจร โดยในปี 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง ณ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

     ประมวลภาพกิจกรรม

 

 • TutorFair-HY-Social-1
 • TutorFair-HY-Social-10
 • TutorFair-HY-Social-11
 • TutorFair-HY-Social-12
 • TutorFair-HY-Social-13
 • TutorFair-HY-Social-18
 • TutorFair-HY-Social-2
 • TutorFair-HY-Social-20
 • TutorFair-HY-Social-23
 • TutorFair-HY-Social-25
 • TutorFair-HY-Social-26
 • TutorFair-HY-Social-29
 • TutorFair-HY-Social-3
 • TutorFair-HY-Social-4
 • TutorFair-HY-Social-5
 • TutorFair-HY-Social-6
 • TutorFair-HY-Social-7
 • TutorFair-HY-Social-8