header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

Tutorfairhealth 6

       สำนักวิจัยและพัฒนา นำโดย รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผู้อำนวยการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม Integrated Research & Research Tutor Fair วิทยาเขตหาดใหญ่ คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีการนำเสนอโครงการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 10 โครงการได้แก่

Tutorfairhealth 8

       1.โครงการ “สังคมผู้สูงวัยและสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์

       2.โครงการ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” หัวหน้าแผน : รศ.ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ นำเสนอโดย รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์

Tutorfairhealth 11

       3.โครงการ “นวัตกรรมทางการพยาบาลในการฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว” หัวหน้าแผน : รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต นำเสนอโดย ดร.ชุติวรรณ ปุรินทราภิบาล คณะพยาบาลศาสตร์

Tutorfairhealth 15

       4.โครงการ “การพัฒนาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ Smart Hospital ในการรับผู้ป่วย” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬห์พานิช คณะพยาบาลศาสตร์

Tutorfairhealth 16

       5.โครงการ “การวัดคลื่นไฟฟ้าสมองและการพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อป้องกัน ภาวะสมองเสื่อม” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์

Tutorfairhealth 17

       6.โครงการ “การบริหารจัดการมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพ” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง คณะแพทยศาสตร์

Tutorfairhealth 22

       7.โครงการ “ชุดโครงการเด็กและเยาวชน (4.0)” หัวหน้าแผน : ผศ.ดร.ฤทัยชนนี สิทธิชัย และ ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง นำเสนอโดย ผศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง คณะแพทยศาสตร์

Tutorfairhealth 23

       8.ชุดโครงการ “วิจัยระบบสุขภาพ” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน :  รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์

Tutorfairhealth 24

       9.โครงการ “การผลิตและพัฒนาสารสกัดหยาบจากพริกไทยดำที่ปราศจากพิเพอรีนสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : ผศ.พจนพร ไกรดิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์

Tutorfairhealth 26

       10.โครงการ “ตัวชี้วัดการเกิดมะเร็งเพื่อการแพทย์แม่นยำ: ความคุ้มค่าและโอกาสในอนาคต” นำเสนอโดย หัวหน้าแผน : ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

Tutorfairhealth 13

       11.โครงการ “ควบคุมโรคอ้วนทุกช่วงวัยเพื่อลดโรคกลุ่มเมตาบอลิก” หัวหน้าแผน : ศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล นำเสนอโดย รศ.พญ.ปารมี ทองสุกใส รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์

       ซึ่งทุกโครงการได้รับความสนใจทั้งจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน ในการเข้ารับฟังเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต

 

       ประมวลภาพกิจกรรม

 

 • Tutorfairhealth-1
 • Tutorfairhealth-10
 • Tutorfairhealth-12
 • Tutorfairhealth-14
 • Tutorfairhealth-18
 • Tutorfairhealth-19
 • Tutorfairhealth-2
 • Tutorfairhealth-20
 • Tutorfairhealth-21
 • Tutorfairhealth-25
 • Tutorfairhealth-27
 • Tutorfairhealth-28
 • Tutorfairhealth-29
 • Tutorfairhealth-3
 • Tutorfairhealth-30
 • Tutorfairhealth-4
 • Tutorfairhealth-5
 • Tutorfairhealth-7
 • Tutorfairhealth-9