พิมพ์

 

-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Chemical Fume hood)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Programmable Coater)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย (Sputtering Coater)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย( High-resolution microscope with camera)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย(เครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้า)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 ครุภัณฑ์วิจัย(Plasma cleaner with vacuum pump)
-  ร่างประกาศ TOR ปีงบประมาณ 2561 จ้างจัดนิทรรศการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

 

 

 

รายละเอียด: | ฮิต: 2567