header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

กองทุนวิจัย

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

 

รายงานผลการดำเนินการของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

     1.การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนวิจัย ดาวน์โหลดที่นี่

     2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นกลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการกองุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2558,2559 และ2560 (ณ 1 ต.ค.59 - 30 มิ.ย.60) ดาวน์โหลดที่นี่

- รายการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561  ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2555

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2554

1. การจัดสรรเงินแต่ละกองทุนวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2553

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2552

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2551

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2550

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

 ปีงบประมาณ 2545-2549

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2548-2549
2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2545-2549

 

กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงาน

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของกองทุน


  ขอให้กองทุนวิจัยคณะ/หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินการ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. รายงานผลการดำเนินการกองทุนวิจัย (RF1/2017)

2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนวิจัย (RF2.1/2017)

   การจัดสรรเงินแต่ละกองทุนวิจัยตามวัตถุประสงค์ของระเบียบกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย RF2.2/2017)

3. ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย (RF3/2017)

4. รายละเอียดของ Output ที่เกิดจากกองทุนวิจัย (RF4/2017)

5. ปัญหา/อุปสรรค ของกองทุนวิจัย (RF5/2017)

 

ฮิต: 3581