header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

 

รายงานผลการดำเนินการของกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

     1.การใช้จ่ายงบประมาณของกองทุนวิจัย ดาวน์โหลดที่นี่

     2.ผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนของกองทุนวิจัย ดาวน์โหลดที่นี่

ขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นกลับมายังสำนักวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

 

- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการกองุนวิจัยมหาวิทยาลัยและกองทุนวิจัยวิทยาเขตหาดใหญ่ ประจำปี 2558,2559 และ2560 (ณ 1 ต.ค.59 - 30 มิ.ย.60) ดาวน์โหลดที่นี่

- รายการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี 2561  ดาวน์โหลดที่นี่