header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

สถานการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 พบว่า ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมงของเมื่อวาน มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา วัดปริมาณฝนได้ 26.2 มิลลิเมตร รองลงมาที่ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง วัดปริมาณฝนได้ 18.4 มิลลิเมตร

reportwater 10november2019 1

โดยในภาพรวมของพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมากกว่าพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สำหรับปริมาณฝนของวันนี้ตั้งแต่เวลา 1:00 น.- 9:00 น. ในพื้นที่ภาคใต้มีฝนตกมากที่สุดที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต วัดปริมาณฝนได้ 15.4 มิลลิเมตร

reportwater 10november2019 2

สถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น. พบว่า ระดับน้ำในลำน้ำสายหลักของลุ่มน้ำที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ระดับน้ำในลำน้ำอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ประกอบกับปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง เมื่อวานมีฝนตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก แต่ระดับน้ำในลำน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ ในพื้นที่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งมาก ดังนั้นสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ วันนี้ยังอยู่ในสภาวะปกติ

reportwater 10november2019 3

สำหรับการคาดการณ์ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคใต้ในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้า (คาดการณ์ ณ เวลา 7:00 น. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562) พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกมากที่สุดได้แก่พื้นที่ลุ่มน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จะมีฝนตกเฉลี่ยในอีก 24, 48 และ 72 ชั่วโมงข้างหน้าประมาณ 25.9, 38.4 และ 38.4 มิลลิเมตร ตามลำดับ

 reportwater 10november2019 4