header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

ผศ.ดร.สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐรศ.ดร.ศศิธร  พุมดวง2
หน่วยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   2Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุตโตส ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากมาย    เป็นสาเหตุทำให้อ้วน เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม สมองเสื่อม เข่าเสื่อม ทำให้แก่เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นทุกคนควรให้ความสำคัญ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งสามารถสร้างความตระหนัก และเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว สังคมต่อไป

          ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ากลุ่มบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวัยทำงานอาชีพต่างๆ นิยมดื่มเครื่องดื่ม เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น เครื่องดื่มบรรจุขวดชนิดต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นกระแสความนิยมในการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตโดยที่บางคนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันคนทั่วโลกบริโภคน้ำตาลในรูปของอาหารและเครื่องดื่มมากเกินข้อแนะนำที่ควรรับประทานแต่ละวัน โดยเฉลี่ยแต่ละคนดื่มเครื่องดื่มซึ่งให้พลังงานวันละ 300-500 กิโลแคลอรี/วัน ซึ่งมีผลทำให้ประชากรทั่วโลก 48% มีภาวะน้ำหนักเกิน 23% มีภาวะอ้วน และอัตราการเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นเป็น 7.5%

          จากการศึกษาพบว่าสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ 85% ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตส เช่น น้ำหวาน น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก้เย็น และเครื่องดื่มบรรจุกล่องหรือขวดชนิดต่างๆ ตั้งแต่ในวัยเด็ก วัยรุ่น หรือก่อนตั้งครรภ์ และในสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานในระยะตั้งครรภ์ ร้อยละ 26.67% ยังคงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานภายใน 1-5 ปี

            นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตส มีผลกระทบต่อสุขภาพของสตรี ได้แก่ ภาวะถุงน้ำรังไข่ ภาวะมีบุตรยาก ภาวะตับอักเสบเนื่องจากมีไขมันสะสมที่ตับ และกลุ่มอาการเมตาบอลิก เนื่องจากน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปในร่างกายปริมาณมากเกินความต้องการใช้งานของร่างกายจะถูกนำไปสะสมไว้ในรูปของไกลโคเจน เนื้อเยื่อไขมัน  ทำให้อ้วน มีระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดสูง เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน และน้ำตาลจะไปทำปฏิกริยาจับกับโปรตีน ไขมัน และดีเอ็นเอ มีผลทำลายการทำหน้าที่ของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย ทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น หลอดเลือดแข็ง จึงทำให้แก่เร็ว และเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆมากมาย ดังนั้นทุกคนควรหันมาดูแลสุขภาพโดยการลดหรืองดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตสทุกชนิดเพื่อป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

            “ใส่ใจ่สุขภาพ วาดภาพอนาคต ลดการดื่มน้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลและฟรุคโตสทุกชนิด เพื่อพิชิตโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง   อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตเสื่อม สมองเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม เข่าเสื่อม ใบหน้าเหี่ยวย่น ซึ่งทำให้แก่เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคและภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ เพียงแต่ท่านลด/งดการดื่มน้ำหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และเครื่องดื่มที่ใส่น้ำตาลและฟรุคโตสอื่นๆ....

 

English Version