header-psur-w260
facebook   youtube   eng version
media-2

รายการ "สภากาแฟ"

โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน เวลา 10.00 - 11.00 น.

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. FM 88 MHz

 

 

 

RDOCoffee-EP1  

สภากาแฟ ตอนที่ 1 การขับเคลื่อนภารกิจด้าน Engagement ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกอากาศวันที่ 8 สิงหาคม 2560

RDOCoffee-EP2  

สภากาแฟ ตอนที่ 2 กิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ออกอากาศวันที่ 5 กันยายน 2560

RDOCoffee-EP3  

สภากาแฟ ตอนที่ 3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการสืบค้นคุณค่าวัฒธรรมอาหารพื้น
ออกอากาศวันที่ 3 ตุลาคม 2560

RDOCoffee-EP4  

สภากาแฟ ตอนที่ 4 มหัศจรรย์ทองพันชั่ง จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
ออกอากาศวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

RDOCoffee-EP5   สภากาแฟ ตอนที่ 5 การวิจัยแบบบูรณาการ
ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2560