header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.หน่วยวิจัยการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแบบองค์รวมในชุมชน 

Holistic Health and Safety Management in Community Research Unit

ต.ค.57 - ก.ย.60  RU med

2.หน่วยวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ ระยะที่ 2 

The Research Unit in Enhancing Harmomy in Life of Southern Thai People

พ.ย.57 - ต.ค.60  RU nurse

3.หน่วยวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสังคม

Innovative Information Technology Research Unit for Health Sciences and Societies

1 ม.ค.58 - 31 ธ.ค.60

4.หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจหน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจระยะที่ 2

The Research Unit in Psychological Crisis and Healing

1 ธ.ค.58 - 30 พ.ย.61

5.หน่วยวิจัยพีชคณิตและการประยุกต์

Algebra and Applications Research Unit

1 มี.ค.59 - 28 ก.พ.62 RU match

6.หน่วยวิจัยคณิตวิเคราะห์เชิงประยุกต์หน่วยวิจัยคณิตวิเคราะห์เชิงประยุกต์

Applied Analysis Research Unit

1 มี.ค.59 - 28 ก.พ.62

7.หน่วยวิจัยเกษตรและชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์

Agritronics and Biotronics

1 มี.ค.59 - 28 ก.พ.62

8.หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

Kids and Youth Development Research Unit

31 พ.ค.61-30 เม.ย.64

 

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งอื่น และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 เว็บไซต์

1.หน่วยวิจัยคลินิกและเภสัชวิทยา

Clinical and Pharmacological Research Unit

2554 - ปัจจุบัน   

 

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

เว็บไซต์

1. วัสดุ

2548 - 2551

2. สมุนไพร

2549 - 2553

3. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์

2548 - 2550

4. วัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์

ก.ย. 2548 - ส.ค. 2551

5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

Marine Natural Products

เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553

6. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

Pollutant Treament Technology

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล

Molecular Phamaceutics

ก.ย. 2550 - ก.ย. 2553

9. ปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี

Oil Palm PSU

มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554

10. เทคโนโลยีสีเขียว

Green Technology

เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554


11. วัสดุผลึก

Crystal Materials

มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2554

12. การคลอดวิถีธรรมชาติ

Natural Childbirth

ส.ค. 2551 - ส.ค. 2554

13. พอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์

Pharmaceutical and Biomedical Polymers

ก.ย. 2551 - ก.ย. 2554

14. แป้งและเส้นใยจากพืช

Starch and Plant Fiber

ม.ค. 2552 - ม.ค. 2555

15. พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

Guideline and Innovative Caring for Trauma patients

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

16. เพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย

Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of Thailand

17. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

Agricultural Processing Technology

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

18. ชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า

Biotechnology of electromechanics

ก.ย. 2552 - ก.ย. 2555

19. ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง

Tumor Biology

ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555

20. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Biotechnology

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

21. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

Productivity And Quality Improvement

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

22. รังสีประยุกต์

Applied Radiation

ก.พ. 2553 - ก.พ. 2556

23. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental Economics

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

 

24. นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้

Policy for Community and Social Development in Souther Areas

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

25. การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้

Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas

มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2556

26. นวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus

ก.ค. 2553 - ก.ค. 2556

27. เซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Stemcell and Regeneative Dental Medicine

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

28. ทันตวัสดุ

Dental Materials

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

29. ส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

30. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
 The Research Unit in Psychological Crisis and Healing
มิ.ย.54 - มิ.ย.57
31. หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ     Service Excellence in the Andaman Hospitality Research Unit (SEA Hos RU) ม.ค.55 - ม.ค.57
32. หน่วยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล Research Unit for Safety Management in Nursing
ก.พ.55 - ม.ค.58
33. หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์  Biological Materials for Medicine Research Unit มี.ค. 55 - ก.พ. 58
34. หน่วยวิจัยอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 
Reproductive health of Thai-Muslim in the Southernmost border of Thailand Research Unit
ม.ค.56 - ม.ค. 61
35. หน่วยวิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษาในภาคใต้
 
 Conflict and Peace Studies in Southern Thailand Research Unit
ก.ค.56 - ก.ค.59
36. หน่วยวิจัยสมาร์ทแมคาทรอนิคส์
Smart Mechatronics ต.ค.56 - ก.ย.59
 
37. หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์
Research unit: medical product innovation from polymers  ม.ค.57 - ม.ค.59
38. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไม้
Wood Sciences and Industry Technology (WSIT) มิ.ย.57 - พ.ค.60
39. หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ
Food Safety and Healthy Research Unit  เม.ย.57 - มี.ค.60
40. หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์   Bio-Mass Conversion to Energy and Chemicals (Bio-MEC) Research Unit ก.ค.57 - มิ.ย.60 


     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     คุณพิไลพร รองเลื่อน โทร.074-28-6952
     E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.