header-psur-w260
facebook   youtube   eng version

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนแล้ว และกำลังดำเนินกิจกรรมในปัจจุบัน

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 

1. หน่วยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ    The Research Unit in Psychological Crisis and Healing
มิ.ย.54 - มิ.ย.57
 
2. หน่วยวิจัยคลีนิกและเภสัชวิทยา      Clinical and Pharmacological Research Unit  
มิ.ย.54 - มิ.ย.57 
 
3. หน่วยวิจัยการจัดการการบริการ     Service Excellence in the Andaman Hospitality Research Unit (SEA Hos RU)           ม.ค.55 - ม.ค.57  
4. หน่วยวิจัยการจัดการความปลอดภัยในการพยาบาล   Research Unit for Safety Management in Nursing
ก.พ.55 - ม.ค.58
 
5. หน่วยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย์   Biological Materials for Medicine Research Unit มี.ค. 55 - ก.พ. 58  
6. หน่วยวิจัยอนามัยเจริญพันธุ์ของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 
Reproductive health of Thai-Muslim in the Southernmost border of Thailand Research Unit
ม.ค.56 - ม.ค. 61
 
7. หน่วยวิจัยความขัดแย้งและสันติศึกษาในภาคใต้
 
 Conflict and Peace Studies in Southern Thailand Research Unit
ก.ค.56 - ก.ค.59
 
8. หน่วยวิจัยสมาร์ทแมคาทรอนิคส์
Smart Mechatronics ต.ค.56 - ก.ย.59
 
 
9. หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากพอลิเมอร์
Research unit: medical product innovation from polymers  ม.ค.57 - ม.ค.59
 
10. หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมไม้
 
Wood Sciences and Industry Technology (WSIT) มิ.ย.57 - พ.ค.60  
11. หน่วยวิจัยความปลอดภัยทางอาหารและสุขภาพ
 
Food Safety and Healthy Research Unit  เม.ย.57 - มี.ค.60  
12. หน่วยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ์   Bio-Mass Conversion to Energy and Chemicals (Bio-MEC) Research Unit ก.ค.57 - มิ.ย.60   
13. หน่วยวิจัยการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแบบองค์รวมในชุมชน  Holistic Health and Safety Management in Community Research Unit ต.ค.57 - ก.ย.60   

14. หน่วยวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

ระยะที่ 2 

The Research Unit in Enhancing Harmomy in Life of Southern Thai People พ.ย.57 - ต.ค.60   

 

เครือข่ายวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและสิ้นสุดโครงการแล้ว

หน่วยวิจัย

Research Unit

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม

 

1. วัสดุ

 

2548 - 2551

 

2. สมุนไพร

 

2549 - 2553

 

3. สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชป่าชายเลนและสารสังเคราะห์

 

2548 - 2550

 

4. วัสดุและสิ่งประดิษฐ์มัลติฟิสิกส์

 

ก.ย. 2548 - ส.ค. 2551

 

5. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล

Marine Natural Products

เม.ย. 2550 - เม.ย. 2553

 

6. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม

Pollutant Treament Technology

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

 

 

7. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารทะเลในระดับ

 

ส.ค. 2550 - ส.ค. 2553

 

8. หน่วยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล

Molecular Phamaceutics

ก.ย. 2550 - ก.ย. 2553

 

9. ปาล์มน้ำมัน ม.อ.สุราษฎร์ธานี

Oil Palm PSU

มี.ค. 2551 - มี.ค. 2554

 

10. เทคโนโลยีสีเขียว

Green Technology

เม.ย. 2551 - เม.ย. 2554

 

 

11. วัสดุผลึก

Crystal Materials

มิ.ย. 2551 - มิ.ย. 2554

 

12. การคลอดวิถีธรรมชาติ

Natural Childbirth

ส.ค. 2551 - ส.ค. 2554

 

13. พอลิเมอร์ทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย์

Pharmaceutical and Biomedical Polymers

ก.ย. 2551 - ก.ย. 2554

 

 

14. แป้งและเส้นใยจากพืช

Starch and Plant Fiber

ม.ค. 2552 - ม.ค. 2555

 

15. พัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ

Guideline and Innovative Caring for Trauma patients

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

 

16. เพศสถานะและการพัฒนาสังคมเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเทศไทย

Gender and Social Development for Peace in Southernmost Provinces of Thailand

 

 

17. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

Agricultural Processing Technology

ก.ค. 2552 - ก.ค. 2555

 

 

18. ชีวเทคโนโลยีของกลศาสตร์ไฟฟ้า

Biotechnology of electromechanics

ก.ย. 2552 - ก.ย. 2555

 

 

19. ชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง

Tumor Biology

ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555

 

20. เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Biotechnology

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

 

 

21. การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

Productivity And Quality Improvement

ม.ค. 2553 - ม.ค. 2556

 

 

22. รังสีประยุกต์

Applied Radiation

ก.พ. 2553 - ก.พ. 2556

 

 

23. เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Environmental Economics

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

 

24. นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้

Policy for Community and Social Development in Souther Areas

มี.ค. 2553 - มี.ค. 2556

 

 

25. การพัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนใต้

Tourism Development for Southern Thailand's Border Areas

มิ.ย. 2553 - มิ.ย. 2556

 

 

26. นวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

Nursing innovation for Pregant women with Diabetes Mellitus

ก.ค. 2553 - ก.ค. 2556

 

 

27. เซลล์ต้นกำเนิดและทันตเวชศาสตร์ฟื้นฟู

Stemcell and Regeneative Dental Medicine

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

 

 

28. ทันตวัสดุ

Dental Materials

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

 

 

29. ส่งเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้

 

Enhancing Harmony In Life Of Southern Thai People

ก.ย. 2553 - ก.ย. 2556

 

 

 

 


แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563
เปิดให้กรอกข้อมูลในระบบ PRPM ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย.61
ระบบจะปิดวันที่ 30 มิ.ย.61 เวลา 24.00 น.