header-psur-w260
facebook  youtube  eng version  eng version

ม.อ. ดึง 7 พีเอ็มยู ร่วมเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมขอทุนวิจัย ในมหกรรมงานวิจัย PSU Research Expo 2020

EXPO2020 273

     ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการจัดงาน PSU Research Expo ประเด็นที่น่าสนใจและเป็นไฮไลต์ของงานอยู่ที่การเสวนาพิเศษเรื่อง “การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ” จาก 7 หน่วยหนุนทุนวิจัย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และอีก 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน.ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) นอกจากนั้นยังมีการประชุมกลุ่มย่อยตามแพลทฟอร์มที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1.การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 2.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม 3.การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน และ 4.การวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยกว่า 50 ผลงาน เรียกได้ว่ามางานเดียวได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการวิจัยแบบครบวงจรเลยทีเดียว

     ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ โต้โผใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้ เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกของม.อ.ที่ได้มีโอกาสรวมพลคนวิจัยมาอยู่ในงานเดียวกัน ทั้งแหล่งทุนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการขอรับทุนและแนวทางงานวิจัยที่จะรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก ๆ คือ อยากเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักวิจัยกับแหล่งทุน ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ คือ อว. แน่นอนว่าแนวนโยบายของการขับเคลื่อนงานวิจัยก็มีการปรับเปลี่ยน ก็มาดูว่าในวันนั้น 7 แหล่งทุนพีเอ็มยู จะมีแนวทางในการให้ทุนอย่างไร รวมไปถึงการเปิดเวทีย่อย ๆ ตามแพลตฟอร์มของประเทศทั้ง 4 แพลตฟอร์มสำคัญ เพื่อบูรณาการวิจัยระหว่างนักวิจัยทั้งภายใน ม.อ.เอง และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคใต้ รวมทั้งผลงานวิจัยที่เรานำมาจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน ผมคิดว่าในวันนั้นจะเกิดประโยชน์กับนักวิจัยเป็นอย่างมาก ก็อยากเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัยทั้งในม.อ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาร่วมงานในครั้งนี้”

 

ภาพ  : สุพร เกื้อพิทักษ์ , สุธาวดี นาคะโร
สำนักวิจัยและพัฒนา

ข่าว : กรกมล ขุนเพชร
นักสื่อสารมวลชน สำนักวิจัยและพัฒนา

 

Download เอกสารประกอบ

ภาพกิจกรรม

 • EXPO2020-1
 • EXPO2020-10
 • EXPO2020-100
 • EXPO2020-101
 • EXPO2020-102
 • EXPO2020-103
 • EXPO2020-104
 • EXPO2020-105
 • EXPO2020-106
 • EXPO2020-107
 • EXPO2020-108
 • EXPO2020-109
 • EXPO2020-11
 • EXPO2020-110
 • EXPO2020-111
 • EXPO2020-112
 • EXPO2020-113
 • EXPO2020-114
 • EXPO2020-115
 • EXPO2020-116
 • EXPO2020-117
 • EXPO2020-118
 • EXPO2020-119
 • EXPO2020-12
 • EXPO2020-120
 • EXPO2020-121
 • EXPO2020-122
 • EXPO2020-123
 • EXPO2020-124
 • EXPO2020-125
 • EXPO2020-126
 • EXPO2020-127
 • EXPO2020-128
 • EXPO2020-129
 • EXPO2020-13
 • EXPO2020-130
 • EXPO2020-131
 • EXPO2020-132
 • EXPO2020-133
 • EXPO2020-134
 • EXPO2020-135
 • EXPO2020-136
 • EXPO2020-137
 • EXPO2020-138
 • EXPO2020-139
 • EXPO2020-14
 • EXPO2020-140
 • EXPO2020-141
 • EXPO2020-142
 • EXPO2020-143
 • EXPO2020-144
 • EXPO2020-145
 • EXPO2020-146
 • EXPO2020-147
 • EXPO2020-148
 • EXPO2020-149
 • EXPO2020-15
 • EXPO2020-150
 • EXPO2020-151
 • EXPO2020-152
 • EXPO2020-153
 • EXPO2020-154
 • EXPO2020-155
 • EXPO2020-156
 • EXPO2020-157
 • EXPO2020-158
 • EXPO2020-159
 • EXPO2020-16
 • EXPO2020-160
 • EXPO2020-161
 • EXPO2020-162
 • EXPO2020-163
 • EXPO2020-164
 • EXPO2020-165
 • EXPO2020-166
 • EXPO2020-167
 • EXPO2020-168
 • EXPO2020-169
 • EXPO2020-17
 • EXPO2020-170
 • EXPO2020-171
 • EXPO2020-172
 • EXPO2020-173
 • EXPO2020-174
 • EXPO2020-175
 • EXPO2020-176
 • EXPO2020-177
 • EXPO2020-178
 • EXPO2020-179
 • EXPO2020-18
 • EXPO2020-180
 • EXPO2020-181
 • EXPO2020-182
 • EXPO2020-183
 • EXPO2020-184
 • EXPO2020-185
 • EXPO2020-186
 • EXPO2020-187
 • EXPO2020-188
 • EXPO2020-189
 • EXPO2020-19
 • EXPO2020-190
 • EXPO2020-191
 • EXPO2020-192
 • EXPO2020-193
 • EXPO2020-194
 • EXPO2020-195
 • EXPO2020-196
 • EXPO2020-197
 • EXPO2020-198
 • EXPO2020-199
 • EXPO2020-2
 • EXPO2020-20
 • EXPO2020-200
 • EXPO2020-201
 • EXPO2020-202
 • EXPO2020-203
 • EXPO2020-204
 • EXPO2020-205
 • EXPO2020-206
 • EXPO2020-207
 • EXPO2020-208
 • EXPO2020-209
 • EXPO2020-21
 • EXPO2020-210
 • EXPO2020-211
 • EXPO2020-212
 • EXPO2020-213
 • EXPO2020-214
 • EXPO2020-215
 • EXPO2020-216
 • EXPO2020-217
 • EXPO2020-218
 • EXPO2020-219
 • EXPO2020-22
 • EXPO2020-220
 • EXPO2020-221
 • EXPO2020-222
 • EXPO2020-223
 • EXPO2020-224
 • EXPO2020-225
 • EXPO2020-226
 • EXPO2020-227
 • EXPO2020-228
 • EXPO2020-229
 • EXPO2020-23
 • EXPO2020-230
 • EXPO2020-231
 • EXPO2020-232
 • EXPO2020-233
 • EXPO2020-234
 • EXPO2020-235
 • EXPO2020-236
 • EXPO2020-237
 • EXPO2020-238
 • EXPO2020-239
 • EXPO2020-24
 • EXPO2020-240
 • EXPO2020-241
 • EXPO2020-242
 • EXPO2020-243
 • EXPO2020-244
 • EXPO2020-245
 • EXPO2020-246
 • EXPO2020-247
 • EXPO2020-248
 • EXPO2020-249
 • EXPO2020-25
 • EXPO2020-250
 • EXPO2020-251
 • EXPO2020-252
 • EXPO2020-253
 • EXPO2020-254
 • EXPO2020-255
 • EXPO2020-256
 • EXPO2020-257
 • EXPO2020-258
 • EXPO2020-259
 • EXPO2020-26
 • EXPO2020-260
 • EXPO2020-261
 • EXPO2020-262
 • EXPO2020-263
 • EXPO2020-264
 • EXPO2020-265
 • EXPO2020-266
 • EXPO2020-267
 • EXPO2020-268
 • EXPO2020-269
 • EXPO2020-27
 • EXPO2020-270
 • EXPO2020-271
 • EXPO2020-272
 • EXPO2020-274
 • EXPO2020-275
 • EXPO2020-276
 • EXPO2020-277
 • EXPO2020-278
 • EXPO2020-279
 • EXPO2020-28
 • EXPO2020-280
 • EXPO2020-281
 • EXPO2020-282
 • EXPO2020-283
 • EXPO2020-284
 • EXPO2020-285
 • EXPO2020-286
 • EXPO2020-287
 • EXPO2020-29
 • EXPO2020-3
 • EXPO2020-30
 • EXPO2020-31
 • EXPO2020-32
 • EXPO2020-33
 • EXPO2020-34
 • EXPO2020-35
 • EXPO2020-36
 • EXPO2020-37
 • EXPO2020-38
 • EXPO2020-39
 • EXPO2020-4
 • EXPO2020-40
 • EXPO2020-41
 • EXPO2020-42
 • EXPO2020-43
 • EXPO2020-44
 • EXPO2020-45
 • EXPO2020-46
 • EXPO2020-47
 • EXPO2020-48
 • EXPO2020-49
 • EXPO2020-5
 • EXPO2020-50
 • EXPO2020-51
 • EXPO2020-52
 • EXPO2020-53
 • EXPO2020-54
 • EXPO2020-55
 • EXPO2020-56
 • EXPO2020-57
 • EXPO2020-58
 • EXPO2020-59
 • EXPO2020-6
 • EXPO2020-60
 • EXPO2020-61
 • EXPO2020-62
 • EXPO2020-63
 • EXPO2020-64
 • EXPO2020-65
 • EXPO2020-66
 • EXPO2020-67
 • EXPO2020-68
 • EXPO2020-69
 • EXPO2020-7
 • EXPO2020-70
 • EXPO2020-71
 • EXPO2020-72
 • EXPO2020-73
 • EXPO2020-74
 • EXPO2020-75
 • EXPO2020-76
 • EXPO2020-77
 • EXPO2020-78
 • EXPO2020-79
 • EXPO2020-8
 • EXPO2020-80
 • EXPO2020-81
 • EXPO2020-82
 • EXPO2020-83
 • EXPO2020-84
 • EXPO2020-85
 • EXPO2020-86
 • EXPO2020-87
 • EXPO2020-88
 • EXPO2020-89
 • EXPO2020-9
 • EXPO2020-90
 • EXPO2020-91
 • EXPO2020-92
 • EXPO2020-93
 • EXPO2020-94
 • EXPO2020-95
 • EXPO2020-96
 • EXPO2020-97
 • EXPO2020-98
 • EXPO2020-99